SciviEdu

Scivi Education is the education arm of Scivi Travel.

We believe that every child has their own learning ability and we, as adults, are expected to create suitable and necessary environment and opportunities for them to learn and to experience the world. Via its humble network, SciviEdu would like to create as many playgrounds through worldwide experimental learning experience as possible,  so that our fellow young people, can play, learn and enjoy their youthful time at its fullest.  

Scivi Education là cánh tay giáo dục của Scivi Travel.

Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều có khả năng tự học và chúng ta, với tư cách là những người trưởng thành, được trông đợi sẽ tạo ra sân chơi cần thiết và phù hợp để học và trải nghiệm thế giới. Từ các mạng lưới khiêm tốn của mình, SciviEdu mong muốn tạo ra càng nhiều sân chơi như thế càng tốt để các bạn nhỏ của chúng ta có thể chơi, học và tận hưởng thời gian tuổi trẻ một cách có ý nghĩa nhất.